VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY A USTANOVENIA PRI PREPRAVE ZÁSIELOK
(ďalej len ako „VZP“, „Pravidlá“)

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto VZP platia pre obchodné vzťahy objednávateľov a prepravcu (spoločnosti UK TRANSPORT SLOVAKIA s.r.o. IČO: 46 750 754, Letná 1, 048 01 Rožňava, záps. OS Košice I, oddiel s.r.o., vložka č. 30270/V) v oblasti vnútroštátneho a medzinárodného zasielateľstva. Objednávateľ na základe objednávky vyslovuje súhlas s ich znením uverejneným na stránke www.uktransport.sk a rešpektuje, že tieto majú prednosť pred znením Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka (skratka OZ), nesmú však byť v rozpore s ich kogentnými ustanoveniami ani s donucujúcimi ustanoveniami iných právnych predpisov.

1.2 Tieto VZP sú záväzné od momentu prevzatia zásielky prepravcom, pokiaľ nie je inak písomne dohodnuté s oprávneným zástupcom prepravcu. Na účely týchto VZP sa „Zásielkou” rozumejú všetky balíky a príslušná dokumentácia, ktoré sa prepravujú v rámci jedného nákladového listu a ktoré môžu byť prepravované akýmkoľvek spôsobom.

1.3 Každá Zásielka bude dopravovaná za podmienok uvedených v týchto VZP. V prípade, že Odosielateľ požaduje zabezpečenie Zásielky vo väčšej miere než je to uvedené, na základe vzájomnej dohody môže dôjsť k poisteniu zásielky za úhradu.

_
2. Zasielacie podmienky

2.1 Zásielky je možné zasielať na ktorúkoľvek adresu v Slovenskej republike. Adresou sú údaje, ktoré slúžia na doručenie Zásielky. Adresa obsahuje meno a priezvisko, resp. úplný názov Príjemcu, bydlisko alebo sídlo (miesto podnikania) Príjemcu, ktoré je určené názvom obce, názvom ulice, ak sa na ne obec člení, a číslom popisným alebo orientačným. Zásielky nie je možné zasielať do P.O. Boxov.

2.2 Z prepravy sú vylúčené nezabalené Balíky a Balíky, ktoré nie sú zabezpečené alebo zabalené spôsobom, zodpovedajúcim ich hmotnosti, veľkosti, tvaru, charakteru obsahu, hlavne krehkosti alebo, pri ktorých chýbajú údaje o Odosielateľovi alebo Príjemcovi Balíka, ktoré sú zjavne poškodené, Balíky, ktoré obsahujú: rýchlokaziaci sa tovar, peniaze, šeky, ceniny, šperky (okrem šperkov a hodiniek s maloobchodnou hodnotou do 100 EUR za Balík, ktoré neobsahujú vzácne kovy a drahokamy), drahé kovy, kreditné karty, doklady, cenné papiere, drahé kamene, perly, umelecké predmety, zbierky, starožitnosti, živé kvety, sklenené a krehké predmety bez pevného obalu, živočíchy, pozostatky ľudí a zvierat, zdravotnícky odpad, biologický materiál, tekuté farby, lepidlá a iné tekuté látky, ktoré môžu byť pri preprave poškodené, alebo môžu poškodiť, či znehodnotiť ostatné Balíky, prípadne zariadenie Dopravcu, zbrane, náplne do strelných zbraní, organické peroxidy, rádioaktívny materiál, látky výbušné, horľavé, samozápalné, okysličovacie, látky jedovaté, infekčné, žieravé a iné zdraviu nebezpečné látky ako aj veci, ktoré by počas doby prepravy mohli podľahnúť prirodzenému znehodnoteniu (skaze), napr. rýchlokaziace sa potraviny a iné podobné veci biologickej povahy (spoločnosť UK Transport Slovakia nezodpovedá za takto vzniknuté škody). Z prepravy sú tiež vylúčené narkotiká, omamné a psychotropné látky, pornografia, paletizované Zásielky, zväzované Balíky alebo veci a látky, ktorých preprava je zakázaná alebo regulovaná v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej lej ako „Predmety ADR“* )

(* Dohoda ADR – Ustanovenia o nebezpečných látkach a predmetoch) sú z prepravy vylúčené. Spoločnosť UK Transport Slovakia si vyhradzuje právo odmietnuť prepravu Zásielok, ktoré sú podľa nej z ekonomických, bezpečnostných alebo prevádzkových dôvodov nevhodné na prepravu v rámci prepravnej siete spoločnosti UK Transport Slovakia. V prípade zistenia, že Odosielateľ podal na prepravu iný tovar, ako deklaroval, resp. tovar, ktorý je vylúčený z prepravy, má spoločnosť UK Transport Slovakia právo od prepravy odstúpiť a vrátiť tovar Odosielateľovi na jeho náklady. V takom prípade zaniká Odosielateľovi nárok na prípadné uplatnenie si reklamácie, či už z hľadiska poškodenia Zásielky alebo jej oneskoreného dodania.

V prípade, že Odosielateľ odovzdá Dopravcovi Zásielku definovanú v bode 2.2 týchto „Podmienok“ bez jeho vedomia a výslovného súhlasu, nedôjde k uzavretiu zmluvy a Dopravca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, vzniknuté v súvislosti s prijatím Zásielky a následnou manipuláciou so Zásielkou. V takomto prípade je Odosielateľ povinný uhradiť Dopravcovi všetky náklady s týmto spojené, ako aj celkovú vzniknutú škodu.

2.3 Každý Balík musí byť zabalený a uzatvorený spôsobom, ktorý zodpovedá hmotnosti, tvaru a povahe, ako aj spôsobu a dobe dopravy Balíka. Ďalej musí byť Balík zabezpečený tak, aby s ním mohla manipulovať jedna osoba a aby bola minimalizovaná možnosť jeho poškodenia prepravou na valčekovej dráhe. Obal Balíka a uzávera musia chrániť obsah voči tlaku, zmenám teploty alebo poškodeniu opakovanou manipuláciou a okrem toho musia byť také, aby nebolo možné preniknúť k obsahu bez zanechania zrejmej stopy poškodenia. Jednotlivé časti tovaru je potrebné v každom Balíku zvlášť zabaliť do ochranného materiálu a umiestniť tak, aby boli navzájom medzi sebou dostatočne chránené pred nárazom (napr. použiť výplň medzi jednotlivými časťami tovaru). Na spodok a vrch balenia treba umiestniť tlmiaci materiál, čím sa zvýši ochrana tovaru pri preprave. Je neprípustné zväzovať viac Balíkov alebo vecí do jednej Zásielky. Odosielateľ zodpovedá za správne a primerané balenie Balíka. Odosielateľ zodpovedá za škodu, ktorá môže vzniknúť z dôvodu použitia chybného, poškodeného, nevhodného alebo nedostatočného obalu Balíka.

2.4 Označenie „Krehký tovar“ nezbavuje Odosielateľa zodpovednosti za správnosť balenia. Upozorňuje na starostlivé zaobchádzanie s Balíkom, avšak je nevyhnutné, aby aj takto označený Balík bol dôkladne zabalený. Spoločnosť UK Transport Slovakia nie je povinná riadiť sa pri manipulácii s Balíkmi značením orientácie Balíkov (napríklad šípka „Hore“ alebo označenie „Touto stranou dole“).

2.5 Tovar na opravu, výmenu, alebo tovar, ktorého poškodenie Odosielateľ alebo Príjemca reklamuje je potrebné zasielať vždy v originálnom obale a všetky už použité prepravné štítky musia byť Odosielateľom z obalu odstránené.

2.6 V prípade zasielania tekutín je potrebné uprednostniť plastové obaly pred sklenenými a okolo obalov umiestniť absorpčný materiál, v prípade použitia sklených obalov na tekutiny je potrebné použiť Dopravcom predávané špeciálne kartónové obaly určené na prepravu tekutín.

2.7 Balík musí byť zabalený a uzatvorený tak, aby neohrozoval zdravie spolupracovníkov spoločnosti UK Transport Slovakia a aby sa vylúčilo akékoľvek nebezpečenstvo, ak obsahuje veci, ktoré by mohli poraniť spolupracovníkov spoločnosti UK Transport Slovakia, ktorí s ňou manipulujú, aby neznečistila alebo nepoškodila ostatné Balíky alebo zariadenie spoločnosti UK Transport Slovakia.

2.8 Dopravca je oprávnený si účtovať príplatok za:

a) Ťažký balík: každý Balík Zásielky, ktorý má vyššiu hmotnosť ako 30kg,

b) Dodatočnú manipuláciu: každý Balík Zásielky, ktorého rozmery presiahnu dĺžku viac ako 200cm a/alebo ten, ktorý je nezabalený, a/alebo ten, ktorý nie je zabezpečený alebo zabalený spôsobom zodpovedajúcim jeho hmotnosti, veľkosti, tvaru, charakteru obsahu, krehkosti a/alebo za ten ktorého obsahom je Predmet ADR.

2.9 Dopravca je oprávnený príplatok uvedený v bode 2.8 týchto Podmienok účtovať za každý jeden bod a) až b) zvlášť. Jednotlivé príplatky za dodatočnú manipuláciu sú uvedené v platnom cenníku spoločnosti UK Transport Slovakia.

2.10 Preprava potravín (zaváraniny, klobásy, salámy) je len na vlastnú zodpovednosť odosielateľa.

_

3. Podávanie zásielok

3.1 Spoločnosť UK TRANSPORT SLOVAKIA si vyhradzuje právo, nie je však povinná, kedykoľvek otvoriť a skontrolovať alebo prezerať pomocou röntgenového prístroja ktorúkoľvek Zásielku bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa tak, aby nedošlo k jej poškodeniu.

_

4. Dodávanie zásielok

4.1 Dodanie Zásielky môže byť pozastavené, ak je spolupracovník spoločnosti UK Transport Slovakia povinný na Príjemcu čakať, pokiaľ sa ten nenachádza na adrese/mieste doručenia, alebo Príjemca nie je zastihnuteľný ani na tretí pokus, resp. Zásielku odmietne prevziať. V takom prípade o danej skutočnosti spoločnosť UK Transport Slovakia informuje Odosielateľa, a ak nebolo s ním dohodnuté inak, Zásielka bude bez zbytočného odkladu vrátená Odosielateľovi. Odosielateľ alebo Objednávateľ prepravy je povinný zaplatiť sadzbu za prepravu Zásielky smerom ku Príjemcovi (vrátane všetkých príplatkov) ako aj sadzbu za jej spätnú prepravu. Ak nemožno Zásielku vrátiť Odosielateľovi, spoločnosť UK Transport Slovakia ju uloží na čas úložnej lehoty. Úložná lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa zistilo, že Zásielku nemožno vrátiť Odosielateľovi. Úložná lehota je jeden rok. Na uloženie Zásielky a na otvorenie Zásielky sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.2 Dopravca nie je povinný vykonať dodanie Zásielky na miestach s neupraveným povrchom vozovky alebo na miestach, kde nie je možný bezproblémový prístup motorovým vozidlom.

4.3 Dopravca má zádržné právo na Zásielku na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s Odosielateľom alebo Príjemcom a to do zaplatenia, respektíve vysporiadania všetkých svojich nárokov a inej pohľadávky, ktorá je príslušenstvom Zásielky podľa tarify. Ak sa počas zadržania Zásielky alebo úložnej lehoty obsah Zásielky znehodnotil alebo ak je to potrebné z dôvodu ochrany zdravia ľudí, Dopravca môže Zásielku zničiť, o zničení spíše Dopravca záznam, ktorý doručí Odosielateľovi, ak je známy. Po uplynutí úložnej lehoty môže Dopravca Zásielku zničiť, ak jej obsah je bezcenný, alebo je predmetom poštového tajomstva. Posudzovanie, či obsah Zásielok je cenný, bezcenný alebo nevhodný, je vecou Dopravcu. Po uplynutí úložnej lehoty dohodnutej v bode 6 tohto článku Podmienok je Dopravca oprávnený obstarať predaj Zásielky alebo jej časti vhodným spôsobom, ak Odosielateľ od uplynutia lehoty dohodnutej v bode 6.1 tohto článku Podmienok neudelil Dopravcovi pokyny na ďalší postup a:

 • Zásielku nie je možné doručiť ani ju nie je možné vrátiť alebo nemá byť podľa zmluvy vrátená, alebo
 • Je dôvodná obava, že sa obsah Zásielky pred doručením znehodnotí.

4.4 Objednávateľ súhlasí s každým smerovaním Zásielky a prípadnými obchádzkami, vrátane možnosti prepravy Zásielky prostredníctvom medzizastávok.

4.5 Prepravca vynaloží všetko úsilie na doručenie Zásielky v súlade s bežnými dodacími lehotami prepravcu. Tieto dodacie lehoty však nie sú zaručené a nie sú súčasťou tejto zmluvy. Prepravca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo straty spôsobené oneskoreným doručením.

_

5. Tarifa

5.1 Ceny prepravcu za poskytované služby sú stanovené na základe skutočnej alebo objemovej hmotnosti podľa toho, ktorá z nich je vyššia, a ktorákoľvek Zásielka môže prepravcom prevážená alebo premeraná za účelom potvrdenia tejto kalkulácie. Objednávateľ zaplatí alebo nahradí prepravcovi všetky poplatky za odoslanie Zásielky, náklady na skladovanie, clá, dane, ktoré objednávateľ dlhuje prepravcovi za poskytnuté služby alebo ktoré prepravca vynaložil v mene objednávateľa, Príjemcu alebo v mene akejkoľvek tretej strany, ako aj všetky nároky, škody, pokuty a výdavky vynaložené prepravcom v prípade, že je Zásielka považovaná za neakceptovateľnú na prepravu.

5.2 Sadzby za služby poskytované spoločnosťou UK Transport Slovakia sú uvedené v platnom cenníku. Nárok na odplatu za prepravu Dopravcovi vzniká odovzdaním Zásielky Dopravcovi a jej výška je určená aktuálnym cenníkom  Dopravcu a celkovou hmotnosťou Zásielky vrátane obalu, prípadne výškou dobierkovej čiastky.

5.3 Sadzby za prepravu Zásielky sa hradia v hotovosti, spravidla Odosielateľom, pokiaľ s ním nie je dohodnuté, že prepravnú sadzbu hradí Príjemca. Úhrada bankovým prevodom (platba na faktúru) je možná iba na základe uzatvorenej Servisnej zmluvy.

_

6. Likvidácia zásielky

6.1 Dopravca je oprávnený po uplynutí úložnej lehoty dohodnutej v čl.4 bode 4.1 týchto Podmienok obstarať likvidáciu Zásielky alebo jej časti, ak:

a) sa obsah Zásielky úplne alebo sčasti znehodnotil,

b) ak nedôjde k predaju Zásielky, ktorú nie je možné doručiť a súčasne ju nie je možné vrátiť, alebo nemá byť podľa Servisnej zmluvy vrátená,

c) oznámi Odosielateľovi uznanie nároku na náhradu škody na prepravovanej Zásielke.

6.2 I pred uplynutím dohodnutej lehoty je možné zlikvidovať Zásielku alebo jej časť, ak je to nutné na zaistenie ochrany zdravia osôb.

6.3 Odosielateľ je povinný nahradiť Dopravcovi akúkoľvek ujmu, ktorú Dopravca utrpí v súvislosti s likvidáciou Zásielky podľa tohto článku, najmä vrátanie nákladov spojených s likvidáciou Zásielky a nákladov súvisiacich s uspokojením nárokov tretích osôb vznesených voči Dopravcovi v súvislosti so Zásielkou.

_

7. Reklamačný poriadok a náhrada škody

7.1 Všetky reklamácie sa musia prepravcovi predložiť písomne na adresu UK TRANSPORT SLOVAKIA, Letna 1, 04801 Roznava (v listovej forme) do 30 dní odo dňa, keď Zásielku prepravca prijal, v opačnom prípade prepravca nepreberá žiadnu zodpovednosť.

7.2 Reklamáciu podáva Odosielateľ alebo Príjemca Zásielky spoločnosti UK Transport Slovakia vždy písomne. Príjemca je povinný pri prevzatí Zásielky riadne si ju prezrieť. Pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu Balíka, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu ohlásiť u Dopravcu. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu Zásielky musí byť ihneď spísaný škodový protokol. Dopravca je povinný takýto protokol spísať.

7.3 Nahlásenie oneskoreného dodania Zásielky, poškodenia alebo úbytku zo Zásielky podáva Odosielateľ alebo Príjemca spoločnosti UK Transport Slovakia písomne, najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dodaní Zásielky. V prípade neskoršieho nahlásenia vady uvedenej v predchádzajúcej vete nie je možné uplatniť reklamáciu.

7.4 Nahlásenie čiastočnej alebo úplnej straty Zásielky podáva Odosielateľ alebo Príjemca spoločnosti UK Transport Slovakia písomne najneskôr do 2 pracovných dní, nasledujúcich po plánovanom (garantovanom) čase dodania Zásielky. V prípade neskoršieho nahlásenia vady uvedenej v predchádzajúcej vete, nie je možné uplatniť reklamáciu.

7.5 Príjemca je povinný v prípade poškodenia alebo zničenia Zásielky uschovať pôvodné balenie Zásielky k nahliadnutiu spoločnosti UK Transport Slovakia a k zhotoveniu fotodokumentácie.

7.6 Po nahlásení poškodenia, zničenia alebo straty Zásielky, prípadne chýbajúcej časti Zásielky, bude Zásielka povereným pracovníkom spoločnosti UK Transport Slovakia vyzdvihnutá na základe objednávky z reklamačného oddelenia a poverený pracovník spoločnosti UK Transport Slovakia spíše škodový protokol a vyhotoví fotodokumentáciu. Spísanie škodového protokolu sa nepovažuje za reklamáciu. Nahlásenie poškodenia (zničenia, straty, prípadne úbytku z tovaru) a škodový protokol nenahrádzajú písomnú reklamáciu. Odosielateľ, prípadne Príjemca Zásielky uplatňuje písomnú reklamáciu najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa nahlásenia poškodenia Zásielky, prípadne straty alebo úbytku zo Zásielky. Uplynutím tejto lehoty zaniká právo Odosielateľa, prípadne Príjemcu Zásielky na uplatnenie reklamácie.

Písomná reklamácia musí obsahovať predovšetkým:

 • číslo Zásielky
 • popis vady alebo poškodenia Zásielky
 • označenie obsahu Zásielky
 • výšku uplatňovaného nároku na náhradu škody
 • fotodokumentáciu
 • dátum, kedy bola Zásielka odovzdaná na prepravu

Ďalej je k písomnej reklamácii potrebné pripojiť:

 • doklad o obsahu Zásielky (dodací list, pôvodná obstarávacia faktúra bez DPH, objednávka a pod.)
 • doklad preukazujúci hodnotu Zásielky relevantným spôsobom (obstarávacia faktúra, resp. príjmový pokladničný doklad; pokiaľ je osoba uplatňujúca nárok na náhradu škody platiteľom DPH, vyplatí spoločnosť UK Transport Slovakia náhradu škody najviac vo výške obstarávacej ceny tovaru bez DPH)
 • v prípade poškodenia Zásielky doklad preukazujúci výšku spôsobenej škody (faktúra za opravu, znalecký posudok na určenie rozsahu poškodenia)

7.7 Lehota na vybavenie reklamácie straty, čiastočnej straty, zničenia, poškodenia alebo úbytku zo Zásielky je 30 dní od jej uplatnenia. Táto lehota sa predlžuje o čas, po ktorý nemala spoločnosť UK Transport Slovakia od oprávnenej osoby k dispozícii všetky nevyhnutné doklady na vybavenie reklamácie. Ak je nutné k vybaveniu reklamácie doložiť potrebné doklady od orgánov činných v trestnom konaní, poisťovne, či iného orgánu, úradu alebo inštitúcie, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť až po dodaní týchto dokladov Dopravcovi. V prípade oneskoreného dodania Zásielky je doba na zistenie potrebných informácií stanovená na dobu 2 pracovných dní. V prípade oneskoreného dodania Zásielky zavinením spoločnosti UK Transport Slovakia bude zákazníkovi poskytnutá náhrada škody vo výške zaplatenej prepravnej sadzby. Poskytnutím tejto náhrady sa paušálne vyrovnajú možné škody (ekonomické straty), ktoré vzniknú nedodržaním času dodania Zásielky. Popri poskytnutí tejto náhrady nemá Odosielateľ ani Príjemca Zásielky nárok na náhradu žiadnej ďalšej alebo následnej škody, ani ušlého zisku, sankcie za omeškanie, zmluvnej pokuty, penále ani žiadnych iných nárokov tretích osôb. Pri poškodení alebo strate Zásielky patrí Odosielateľovi náhrada škody vo výške skutočnej škody na Zásielke, najviac však vo výške deklarovanej hodnoty Zásielky uvedenej na Preberacom liste. Skutočnou škodou je to, o čo sa zmenšil majetok Odosielateľa v dôsledku škodovej udalosti na prepravovanej Zásielke. Pokiaľ je osoba uplatňujúca nárok na náhradu škody platiteľom DPH, uplatňuje nárok na náhradu škody voči spoločnosti UK Transport Slovakia zásadne bez DPH. V rámci reklamačného konania pri žiadosti o náhradu za poškodenie tovaru je Odosielateľ alebo Príjemca povinný preukázať hodnotu Zásielky relevantným dokladom (obstarávacou faktúrou, resp. príjmovým pokladničným dokladom; pokiaľ je osoba uplatňujúca nárok na náhradu škody platiteľom DPH, nahradí jej spoločnosť UK Transport Slovakia zásadne len obstarávaciu cenu tovaru bez DPH). Odosielateľ ani Príjemca Zásielky nemá nárok na náhradu ušlého zisku ani inej, následnej alebo nepriamej škody. Právo na náhradu škody, za ktorú zodpovedá spoločnosť UK Transport Slovakia, si musí Odosielateľ uplatniť do šiestich mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni vybrania Zásielky; inak toto právo zanikne. Odosielateľ nie je oprávnený započítať si nárok na náhradu škody na prepravovaných Zásielkach voči Dopravcovi na zaplatenie ceny prepravných služieb, s čím obidve strany vyslovene súhlasia. Odosielateľ nie je oprávnený postúpiť nárok na náhradu škody na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dopravcu.

7.8 V prípade straty, poškodenia alebo zničenia Zásielky obsahujúcej dokumenty Dopravca uhradí Odosielateľovi náhradu škody len do výšky zaplatených prepravných nákladov.

7.9 Pri poškodení, strate, zničení alebo úbytku hmotnosti Zásielky patrí Odosielateľovi náhrada škody vo výške skutočnej škody na Zásielke s prihliadnutím na ustanovenia čl. 8 týchto Podmienok.

7.10 O opodstatnení a vyplatení náhrady škody rozhoduje oddelenie reklamácií spoločnosti UK Transport Slovakia. Náhrada škody za opodstatnenú reklamáciu sa poukáže bezodkladne, len čo sa zistí náhradová povinnosť a výška náhrady škody. Náhradu škody vypláca spoločnosť UK Transport Slovakia len v peniazoch, a to v mene platnej na území Slovenskej republiky.

7.11 Náhradu škody je možné vyplatiť aj Príjemcovi Zásielky na základe písomnej autorizácie od Odosielateľa Zásielky.

7.12 Za škody na Zásielke, resp. stratu Zásielky, zodpovedá spoločnosť UK Transport Slovakia primerane v zmysle ust. § 622 Obchodného zákonníka a § 38 a § 39 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.13 V prípade poškodenia prepravovanej použitej alebo opotrebovanej veci sa jej skutočná hodnota odvíja od jej veku a miery jej opotrebovania (časová hodnota). Pod pojmom časová hodnota sa rozumie hodnota, ktorú je nutné v mieste a čase odoslania vynaložiť na znovunadobudnutie novej veci rovnakého druhu a kvality, znížená o zodpovedajúcu mieru opotrebovania alebo iného znehodnotenia veci. Výška náhrady škody bude vypočítaná ako časová hodnota veci s prihliadnutím na opotrebovanie, vek a amortizáciu veci podľa podmienok poistného ústavu spoločnosti UK Transport Slovakia.

7.14 Prípadné spory zmluvných strán budú riešené prostredníctvom príslušných súdov Slovenskej republiky. Podľa § 399 Obchodného zákonníka sa práva vzniknuté zo škody na prepravovaných veciach (Zásielkach) a z oneskoreného doručenia Zásielky voči Dopravcovi premlčujú po uplynutí jedného roka. Zodpovednosť Dopravcu za škodu na Zásielke je upravená Obchodným zákonníkom a týmito Podmienkami.

_

8. Poistenie zásielky

8.1 Poistenie Zásielky sa vzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku straty, poškodenia alebo úbytku zo Zásielky. Poistenie Zásielky s hodnotou uvedenou Odosielateľom na Preberacom liste (deklarovaná hodnota) do 50,00 EUR je zahrnuté v prepravnej sadzbe. Odosielateľ je povinný uvádzať na Prepravný list skutočnú hodnotu prepravovaného tovaru.

8.2 Prepravca uzatvára zmluvu s Objednávateľom za tých podmienok, že zodpovednosť prepravcu je prísne obmedzená iba na priamu škodu a na limity podľa kg/lb. Akékoľvek iné druhy strát alebo škôd sú vylúčené (vrátane, ale nielen, ušlého zisku, príjmu, úrokov, budúceho podnikania), či už je takáto strata alebo škoda osobitná alebo nepriama, a to aj v prípade, že o riziku takejto straty alebo škody bol prepravca upovedomený pred prijatím alebo po prijatí Zásielky, vzhľadom na to, že voči osobitným rizikám sa môže objednávateľ poistiť. V prípade, ak preprava Zásielky pozostáva z prepravy cestnej alebo inej, predpokladá sa, že akákoľvek strata alebo škoda, ktorá vznikne, sa bude považovať za stratu alebo škodu, ktorá vznikla počas cestnej prepravy, pokiaľ sa nepreukáže inak. Zodpovednosť prepravcu v súvislosti s akoukoľvek prepravovanou Zásielkou sa obmedzuje do výšky skutočnej hotovostnej hodnoty Zásielky a neprevýši:

 • 12,00 USD/kilogram alebo 5,44 USD/lb na Zásielku prepravovanú cestnou dopravou.

Nároky sú obmedzené na jeden nárok za vysporiadanie jednej Zásielky, ktorého vysporiadanie sa považuje za úplné a konečné vysporiadanie všetkých strát a škôd s ním súvisiacich. Ak Odosielateľ považuje tieto limity za nedostatočné, je povinný urobiť osobitné vyhlásenie o hodnote a požadovať poistenie, alebo si zabezpečiť vlastné poistenie, pri nesplnení čoho Odosielateľ nesie všetky riziká straty alebo škody.

8.3 Prepravca nenesie zodpovednosť za straty alebo škody spôsobené okolnosťami, ktoré nedokáže ovplyvňovať. Medzi takéto okolnosti patria najmä, ale nielen: „Živelné pohromy“ – napríklad zemetrasenie, cyklón, búrka, povodeň, hmla; „Prípady vyššej moci“ – napríklad vojna, havária lietadla alebo embargo; akákoľvek chyba alebo vlastnosť týkajúca sa druhu Zásielky, a to aj v prípade, že o nej prepravca vedel; demonštrácie alebo občianske nepokoje; akýkoľvek úkon alebo opomenutie akejkoľvek osoby, ktorá nie je zamestnancom alebo zmluvným partnerom prepravcu, napríklad Objednávateľa, Príjemcu, tretej osoby, colných úradov alebo iných vládnych orgánov; protestnú akciu zamestnancov; elektrické alebo magnetické poškodenie alebo vymazanie elektronických alebo fotografických záznamov, dát alebo nahrávok.

Objednávateľ prepravcu odškodní a zbavuje zodpovednosti za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá vznikne z dôvodu, že Objednávateľ nedodržal ustanovenia aplikovateľného práva alebo predpisov, a z dôvodu, že Objednávateľ porušil niektoré z nasledovných prehlásení a záruk:

 • Všetky informácie, ktoré poskytol Objednávateľ alebo jeho zástupcovia, sú správne a úplné;
 • Zásielka bola pripravovaná v bezpečných priestoroch zamestnancami Objednávateľa;
 • Objednávateľ zamestnáva zodpovedných pracovníkov na prípravu Zásielky;
 • Objednávateľ zabezpečil Zásielku voči tomu, aby do nej zasahovala neoprávnená osoba počas jej prípravy, skladovania alebo prepravy do sídla prepravcu
 • Zásielka je riadne označená, je na nej uvedená adresa a je zabalená tak, aby bola zabezpečená preprava za predpokladu bežnej starostlivosti pri manipulácii so Zásielkou;
 • Boli dodržané všetky príslušné platné colné, dovozné, vývozné a ostatné predpisy a nariadenia;
 • Nákladový list bol podpísaný oprávneným zástupcom Objednávateľa a Podmienky a ustanovenia predstavujú záväzné a vynútiteľné záväzky Objednávateľa.

_

9. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je bližšie popísaná na tomto odkaze.

_

10. Zmena Pravidiel

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť VZP a Pravidlá a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Ak Užívateľ pokračuje v používaní služieb serverov po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, tak so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek meniť obsahy, prípadne služby webovej stránky. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nepretržitú dostupnosť webovej stránky.  Podmienky sa riadia slovenským právom a musia byť interpretované v zmysle slovenského práva.

_

11. Spory

Akýkoľvek spor vyplývajúci z týchto Podmienok a ustanovení alebo s nimi akokoľvek súvisiaci bude podliehať Slovenskému právnemu poriadku.

_

Posledná aktualizácia: 1.6.2018

_